Regulamin sklepu internetowego domowa.pizza

Regulamin sklepu internetowego domowa.pizza

§1 DEFINICJE
1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
a) „Domowa.pizza” – oznacza firmę Technologie 21 Aleksander Jaworski z siedzibą we Wrocławiu 53-213, przy ul. Pionierskiej 7/2, zarejestrowaną pod NIP: 691-221-56-67, e-mail: sklep@domowa.pizza;
b) „SKLEP” – oznacza prowadzony przez Domowa.pizza w domenie domowa.pizza internetowy serwis transakcyjny, umożliwiający zakup od Domowa.pizza Treści Cyfrowych;
c) „PRODUKTY” – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki (zapisany w formacie cyfrowym utwór literacki), audiobooki (zapisana w formacie cyfrowym ścieżka dźwiękowa zawierająca odczytany przez lektora utwór literacki) oraz e-prasa (zapisane formacie cyfrowym wydania prasy codziennej, tygodników oraz miesięczników);
d) „USŁUGI” – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu usługi;
e) “KUPUJĄCY” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie Zakupów, która dokonała w sposób określony w Regulaminie Rejestracji w Sklepie oraz dla której utworzone zostało Konto;
f) „NEWSLETTER” – oznacza gazetkę elektroniczną wydawaną periodycznie przez Domowa.pizza, w której zamieszczane są m.in. informacje dotyczące dostępnych w Sklepie Treści Cyfrowych , organizowanych konkursach, promocjach, itp.; może zawierać informacje handlowe Domowa.pizza lub jego partnerów;
g) „REJESTRACJA” – oznacza proces polegający na zarejestrowaniu potencjalnego Kupującego w Sklepie, z wykorzystaniem udostępnianego przez Domowa.pizza formularza rejestracyjnego, w celu utworzenia Konta;
h) „KONTO” – oznacza tworzone w wyniku Rejestracji Kupującego w Sklepie indywidualne konto Kupującego umożliwiające edycję podanych przez Kupującego Danych Osobowych, Zakup przez Kupującego Treści Cyfrowych, zawierające informacje o wszystkich zakupionych przez Kupującego Treściach Cyfrowych , Zakupach, historię transakcji, jak również umożliwiające korzystanie przez Kupującego z udostępnianych przez Domowa.pizza funkcjonalności Sklepu, w tym działu Moje Konto;
i) „KOSZYK” – oznacza element Sklepu, za pomocą które go Kupujący precyzuje szczegóły Zakupu, takie jak: liczba zakupionych Treści Cyfrowych, dane do faktury, sposób płatności, itp.;
j) „REGULAMIN” – oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady zamawiania Treści Cyfrowych oraz prawa i obowiązki Kupujących oraz Domowa.pizza;
k) „DANE OSOBOWE” – oznacza zgromadzone w trakcie Rejestracji Kupującego w Sklepie oraz podczas korzystania przez Kupującego ze Sklepu i jego funkcjonalności wszelkie informacje dotyczące Kupującego; Dane Osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności i Cookies;
l) „POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES” – oznacza stosowane przez Domowa.pizza zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka” dostępne na stronie domowa.pizza; http://domowa.pizza/polityka-prywatnosci/
m) „USTAWA” – oznacza ustawę z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z dn. 31.05.2006r. z późn. zm.)
n) „ZAKUP” – oznacza transakcję sprzedaży Treści Cyfrowych przez Domowa.pizza wykonaną w Sklepie, w związku z zamówieniem złożonym przez Kupującego przy wykorzystaniu Konta;
o) „RABAT” / „VOUCHER” / “BON” – oznacza zniżkę (procentową lub kwotową) udzielaną Kupującemu na zakup Treści Cyfrowych,

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady i warunki zakupów i dostarczania Treści Cyfrowych.
2. Zakładając Konto i Akceptując Regulamin Kupujący zaznaczając stosowną opcję oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Domowa.pizza a Użytkownikiem umowy, której przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu oraz jego funkcjonalności (dalej „Umowa”).
4. Właścicielem Sklepu oraz podmiotem sprzedającym Produkty jest Domowa.pizza.
5. Nazwa Domowa.pizza, wszelkie zawarte w ramach Sklepu utwory w rozumieniu Ustawy, w tym w szczególności wygląd graficzny Sklepu, logo Domowa.pizza, elementy grafiki, treści i oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
6. Cała zawartość Sklepu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie stanowią przedmiot praw wyłącznych Domowa.pizza i jego kontrahentów i są chronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Korzystając ze Sklepu Kupujący zobowiązuje się nie wprowadzać jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać bez zgody uprawnionych z zawartości Sklepu w inny sposób, niż określony w niniejszym Regulaminie.
§ 3 ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE
1. Użytkownikiem Sklepu może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz dokonywanie Zakupów w Sklepie, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu potencjalny Kupujący powinien zarejestrować się w Sklepie w celu utworzenia jego Konta.
3. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne dla Kupującego, przy czym brak założenia Konta uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Domowa.pizza, w tym możliwości dokonywania Zakupów.
4. W celu założenia Konta potencjalny Kupujący powinien dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu podając wszystkie wymagane dane, w tym w szczególności login, hasło, dane kontaktowe oraz składając wszystkie wymagane przy rejestracji zgody i oświadczenia.
5. Poprzez zaznaczenie podczas procesu Rejestracji pola „Przeczytałem i akceptuję Regulamin Sklepu Domowa.pizza” Kupujący potwierdza że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6. Kupujący zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.
7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż w toku korzystania z Sklepu, w tym w szczególności przy dokonywaniu Zakupu, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w formularzu rejestracyjnym danych, np. numer telefonu, numeru NIP oraz danych pozwalających na wystawienie faktury VAT.
8. Rejestrując się w Serwisie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu realizacji Umowy, Zakupu oraz dla celów wskazanych w Polityce Prywatności i Cookies.
9. Z chwilą potwierdzenia przez Domowa.pizza założenia Konta Kupujący nabywa prawo do korzystania z funkcjonalności Sklepu udostępnionych przez Domowa.pizza, w szczególności do nabywania znajdujących się aktualnie w sprzedaży Treści Cyfrowych. Z tą samą chwilą pomiędzy Domowa.pizza a Kupującym zawierana jest Umowa o korzystanie ze Sklepu.
10. Konto może być przypisane tylko do jednego Kupującego. Kupujący może posiadać tylko jedno Konto.
11. W przypadku zmiany Danych Osobowych Kupujący ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować podane podczas rejestracji w Sklepie Dane Osobowe. Brak aktualizacji Danych Osobowych może skutkować uniemożliwieniem Domowa.pizza prawidłowego świadczenie usług i sprzedaży Produktów.
12. Kupujący nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.
13. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Domowa.pizza o utracie hasła lub loginu do Konta, jak również o możliwym wejściu przez osoby trzecie w posiadanie tych danych.
14. Umowa może zostać rozwiązana przez Kupującego bez podania jakichkolwiek przyczyn. W tym celu Kupujący powinien wysłać wiadomość e-mail na adres sklep@domowa.pizza albo wysłać pisemne oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na adres Domowa.pizza.
15. Umowa może zostać rozwiązana przez Domowa.pizza z ważnych przyczyn z zachowaniem 7 (siedem) dniowego okresu wypowiedzenia. Za ważne przyczyny uzasadniające rozwiązanie Umowy przez Domowa.pizza uznaje się w szczególności zmiany przepisów prawa.
16. Umowa może zostać rozwiązania przez Domowa.pizza bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Kupującego jego zobowiązań wynikających z Umowy lub niniejszego Regulaminu.
17. W przypadku rozwiązania Umowy Domowa.pizza w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty rozwiązania Umowy usunie Konto Klienta oraz usunie Dane Osobowe Kupującego, z tym zastrzeżeniem, że Domowa.pizza zachowa prawo do nieusuwania tych Danych Osobowych, których przetwarzanie związane będzie z wykonywaniem nałożonych przez przepisy prawa obowiązków Domowa.pizza oraz umożliwiających dochodzenie przez Domowa.pizza od Kupującego roszczeń Domowa.pizza.

§4 USŁUGI SKLEPU
1. W ramach Sklepu, w okresie obowiązywania Umowy, Domowa.pizza umożliwia Kupującemu:
a) składanie zamówień na Produkty w celu przeprowadzenia Zakupu,
b) korzystanie z usługi udostępnienie przez Domowa.pizza przestrzeni dyskowej na serwerach Domowa.pizza w celu:
i. zamieszczenia informacji o dokonanych przez Kupującego Zakupach Treści Cyfrowych w postaci elektronicznej
ii. umożliwienie Kupującemu wielokrotnego, w granicach udzielonej mu przez Domowa.pizza licencji na dany Produkt i pobrania Produktu w postaci elektronicznej
2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki typu cookies.
3. Domowa.pizza dokłada najwyższej staranności, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.

§5 NEWSLETTER
1. Kupujący ma możliwość zamówienia Newslettera.
2. Zamówienie Newslettera może nastąpić w trakcie Rejestracji, jak również w dowolnej chwili poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera pod adresem domowa.pizza/zapisz.
3. W ramach Newslettera Domowa.pizza może przekazywać niezamówione informacje handlowe drogą elektroniczną, na co Kupujący zamawiając Newsletter wyraża zgodę.
4. Kupujący może zrezygnować z Newslettera, jak również cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w każdej chwili. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres sklep@domowa.pizza lub w drodze kliknięcia na link znajdujący się w przesłanym Newsletterze.

§6 DOSTĘPNE PRODUKTÓW I ICH ZAKUP
1. Domowa.pizza w ramach Sklepu, za pośrednictwem sieci Internet, prezentuje możliwe do nabycia od Domowa.pizza Produkty.
2. Informacje o aktualnie dostępnych w Sklepie rodzajach Produktów oraz o samych Produktach zamieszczane są na stronach internetowych Sklepu.
3. Możliwość dokonania Zakupu Treści Cyfrowych posiada wyłącznie Kupujący posiadający Konto, który zalogował się w Sklepie.
4. Prezentowane w ramach sklepu Produkty mogą być ograniczone ilościowo, a ich dostęp czasowo.
5. Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Kupującego zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Produkty, aż do wyczerpania się zapasów. Każdy Produkt podany w zamówieniu Kupującego jest przedmiotem osobnej oferty.
6. Aby złożyć zamówienie, Kupujący wybiera Produkt, dodaj go do koszyka, zakłada konto, uzupełnia dane do faktury i opłaca zamówienie za pomocą systemu tpay. Po poprawnie złożonym i opłaconym zamówieniu, Kupujący otrzyma na wskazany podczas zakładania konta adres mailowy zamówiony Produkt.
7. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.
8. Ceną wiążąca jest cena podana podczas składnia zamówienia w Koszyku, po uwzględnieniu wszystkich Rabatów, Voucherów i promocji.
9. W przypadku braku możliwości realizacji złożonej przez Kupującego oferty Kupujący otrzyma od Domowa.pizza wiadomość e-mail wskazująca na braku akceptacji oferty przez Domowa.pizza.
10. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Domowa.pizza zamówionej przez Kupującego Produkty z uwagi na jej niedostępność Domowa.pizza najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
11. Domowa.pizza zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Treści Cyfrowych Kupującemu w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu lub załączników do niego, bądź przepisów obowiązującego prawa.
12. Wymogi techniczne, jakie powinny spełniać posiadane przez Kupującego urządzenia dla celów korzystania z zakupionych w ramach Sklepu Produktów w postaci elektronicznej określają Karty Treści oraz informacje zamieszczone na stronach Sklepu, obok Produktów.
13. Szczegółowe zasady Zakupu poszczególnych rodzajów Produktów, zasady dostarczenia Produktów Kupującemu oraz zasady korzystania z Produktów określają odrębne dla każdego rodzaju Produktów.
14. Wysłanie potwierdzenia złożenia zamówienia wraz z linkami do produktów ma miejsce niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności przez operatora płatności tpay. Sklep informuje, że generowanie linku następuje automatycznie i opóźnienia mogą być spowodowane przez operatora płatności tpay. W razie opóźnienia przekraczającego 48 godzin w wysłaniu maila potwierdzającego złożenie zamówienia, Kupujący proszony jest o kontakt ze sklepem.

§7 RABATY I VOCHERY ORAZ PROMOCJE
1. Kupujący w toku Zakupu jest uprawniony do korzystania z Rabatów oraz Voucherów pomniejszających cenę za Produkt.
2. Zasady przyznawania Rabatów oraz Voucherów oraz promocji określają odrębne regulaminy.
3. Rabaty oraz Vouchery posiadają okres ważności, w czasie którego Kupujący może skorzystać z oferowanego Rabatu lub Voucheru.
4. Rabaty oraz Vouchery nie łącza się oraz nie mogą być łączone z żadnym innym promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
5. Na stronach internetowych Sklepu mogą znajdować się informacje o promocjach.
6. Promocje mogą być związane z Rabatami. Warunkiem skorzystania z promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas Zakupu.
7. Kupujący nie ma prawa do żądania od Domowa.pizza wypłaty jakichkolwiek kwoty z tytułu otrzymanych Rabatów oraz Voucherów.
8. Kupującemu w żadnym czasie, także po rozwiązaniu Umowy, nie przysługuje prawo do żądania wypłaty jakichkolwiek kwot pozostających w związku z posiadanymi Rabatami oraz Voucherami.
9. Klienci nie mogą przekazywać otrzymanych Rabatów i Voucherów innym Kupującym.

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZAKUPU
1. Kupujący ma prawo do rezygnacji z Zakupu do momentu dokonania płatności za Produkty objęte Zakupem.
2. Kupujący będący konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy oraz od umowy o dostawę Produktów w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący musi poinformować Domowa.pizza o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo powyższe może wykonać albo poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu i przesłaniu jej na adres Technologie 21 Aleksander Jaworski ul. Pionierska 7/2 53-213 Wrocław albo wysyłając swoje oświadczenie na adres poczty elektronicznej sklep@domowa.pizza.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Domowa.pizza zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
4. Powyższe prawo do odstąpienia, opisane w ust. 2, nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie Produktów przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od umowy o dostarczenie Produktów. Zgoda powyższa może być udzielona przez Kupującego w momencie składania Zamówienia lub pobrania Produktów z zakładki Moja Biblioteka.
5. W przypadku wyrażenia przez Kupującego będącego konsumentem, w toku zamawiania Produktów, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania Produktów przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Kupującego do odstąpienia od umowy, Kupującemu, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

§9 REKLAMACJE
1. Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą Produktów.
2. Kupujący może zgłosić reklamację mailowo na adres: sklep@domowa.pizza
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail i login Kupującego jakimi posłużył się do założenia Konta, numer zamówienia, określenie Produktów oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Kupującego związanym ze składaną reklamacją. W przypadku braku ww. danych Domowa.pizza może zwrócić się do Kupującego o uzupełnienie ww. danych.
4. Domowa.pizza ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Domowa.pizza nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Domowa.pizza blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, w stosunku do konsumentów przepisy Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta o oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku
4. Domowa.pizza ma obowiązek dostarczania Produktów bez wad
5. Domowa.pizza zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Domowa.pizza, nie krótszym niż 7 dni od momentu wysłania informacji o zmianie regulaminu na adres e-mail Kupującego oraz udostępnienia na stronie http://domowa.pizza zmienionego Regulaminu. Zakupy dokonane przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

KARTA PRODUKTU

MODELE UDOSTĘPNIANIA PRODUKTÓW
1. Domowa.pizza w ramach Sklepu umożliwia zakup elektronicznego egzemplarza Produktu;

ZASADY DOSTARCZANIA TREŚCI CYFROWYCH
2. Realizacja Zakupu Produktów (udostępnienie zamówionego Produktu), w modelu, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i c) powyżej, odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu przez Domowa.pizza od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia uiszczenia przez Kupującego płatności za Treść Cyfrową.
3. Realizacja Zakupu Produktu (udostępnienie zamówionej Produktu), w modelu, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, odbywa się niezwłocznie po rozpoczęciu sprzedaży Produktu, tj. w terminach podanych w informacjach opisujących daną Treść Cyfrową, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu przez Domowa.pizza od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia uiszczenia przez Kupującego płatności za Treść Cyfrową
4. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności za Treść Cyfrową Domowa.pizza prześle do Kupującego wiadomość e-mail na adres e-mail podany przez Kupującego, która zawierać będzie potwierdzenie otrzymania płatności oraz informacje odnośnie sposobu pobrania zamówionego Produktu.
5. Produkty udostępniane są Kupującemu w ramach jego Konta, w zakładce „Moje Konto”. W przypadku zakupu Produktu w modelu, o którym mowa w ust. 1 lit. c) Treść Cyfrowa udostępniana jest w ramach Konta wskazanej podczas zakupu przez Kupującego osoby. W przypadku gdyby osoba wskazana przez Kupującego nie miała Konta Domowa.pizza na wskazany przez Kupującego adres e-mail takiej osoby wyśle wiadomość e-mail zawierającą link umożliwiający założenie i aktywację Konta.
6. Zakładka „Moje Konto” zawiera informacje o wszystkich Treściach Cyfrowych jakie zostały nabyte przez Kupującego. Kupujący, w zależności od stosowanego w odniesieniu do danego Produktu systemu zabezpieczenia, ma możliwość nieograniczonego lub ograniczonego, wielokrotnego pobierania tej treści na posiadane przez siebie urządzenia.
7. W celu pobrania Produkty Kupujący powinien kliknąć w link znajdujący się mailu potwierdzającym złożenie zamówienia informującym o potwierdzeniu otrzymania płatności przez operatora płatności tpay Pobranie Produktu jest możliwe w ciągu 48 godzin o otrzymania maila.

UMOWA NA KORZYSTANIE Z TREŚCI CYFROWYCH
8. Kupujący może używać Treści Cyfrowych wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami.
9. Użytkownik ma prawo korzystać z Produktów pobranych w Sklepie tylko i wyłącznie na własny użytek prywatny
10. Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 9 powyżej, Kupujący może odczytywać/odtwarzać pobrane Treści Cyfrowe w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania
11. Kupujący nie jest uprawniony do:
a) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Produktów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
b) ingerowania w zawartość Produktów,
c) publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Produktów,
d) usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Produktów,
e) wypożyczania, wynajmowania oraz innego udostępniania Produktów bez zgody autora,
f) jakiegokolwiek innego komercyjnego wykorzystywania Produktów
12. Domowa.pizza udziela Kupującemu zgody na korzystanie z Produkty na nie więcej, niż 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) odrębnych urządzeniach (telefon, tablet, komputer itp.). Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania do Produktów zabezpieczonej przy wykorzystaniu Adobe DRM, która to Treść Cyfrowa może być skopiowana przez Kupującego na nie więcej, niż 6 (słownie: sześć) odrębnych urządzeniach
13. Udostępnianie w Internecie zakupionych Produktów bez zgody Domowa.pizza jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, kupujących P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji Domowa.pizza może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Produktów.
W razie pytań i sugestii prosimy o kontakt poprzez adres mailowy: sklep@domowa.pizza

Regulamin do pobrania w wersji PDF: http://domowa.pizza/wp-content/uploads/2016/03/regulamin.pdf
Wzór odstąpienia od umowy http://domowa.pizza/wp-content/uploads/2016/03/wzor-odstapienia-od-umowy.pdf